THỜI KHÓA BIỂU KHU B

      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 – TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ Học Kỳ I –  Khu B (Áp dụng từ ngày 14 /11/2016)      Thứ Tiết  6A1 7A1

THỜI KHÓA BIỂU KHU A

      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017  –    TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ Học Kỳ I –  Khu A(Áp dụng từ ngày 14 /11/2016)  Thứ  Tiết       6A        6B       6C       6D       7A        7B        7C      …