PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ SỐ :     /KH-ĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Điền Xá, ngày 27 tháng 9 năm 2018   TIẾN TRÌNH HỘI NGHỊ…

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ Số :    /QC – TĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Điền Xá, ngày 27  tháng 9 năm 2018     QUY CHẾ…

DỰ THẢO         TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ CĐ TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BGH VÀ BCH CÔNG ĐOÀN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC…

   PHÒNG GD VÀ ĐT NAM TRỰC    TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Điền Xá, ngày 27 tháng 9 năm 2018  

DỰ THẢO       PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số :…../QCDC                                                               Điền xá, ngày 27 tháng 9 năm 2018    QUY CHẾ DÂN CHỦ…

  PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ Số : 01/KH-THCS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                        Điền Xá, ngày 06 tháng 9 năm 2018              …

Tài liệu hội nghị CNVC

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ Số :      /BC-KĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Điền Xá, ngày 17 tháng 9 năm 2018                    …
28312833_2010039302654314_1859734291_o

Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu Trường THCS Điền Xá

“Mùa xuân là tết trồng cây”.Cứ mỗi độ tết đến xuân về tập thể Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường THCS Điền Xá  lại tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, đưa phong trào “Tết trồng…