Tháng Chín 26, 2018 10:29 chiều
DỰ THẢO

 

 

    TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ

CĐ TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BGH VÀ BCH CÔNG ĐOÀN

TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2018  2019

Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30/6/1990 và Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thi hành Luật Công đoàn.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/ TT- LT ngày 08/ 5/ 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp Chính quyền và Công đoàn trong ngành Giáo dục và đào tạo.
BGH  và BCH Công đoàn trường THCS Điền Xá  xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và BCH Công đoàn trường năm học 2018 – 2019 như sau:

  1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi bên. BGH thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trường quy định tại Điều lệ trường THCS. BCH công đoàn thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công đoàn hoạt động đúng theo Luật công đoàn nhằm thực hiện tốt 3 chức năng của công đoàn:

  1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.
  2. Tham gia quản lý nhà nước.
  3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
  4. TRÁCH NHIỆM CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

– Tổ chức bộ máy nhà trường .

– Phối hợp với công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

– Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên, nhân viên.

– Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.

– Quản lý hành chính, tài chính, tài sản .

– Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

– Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo điều kiện và phương tiện cần thiết để tổ chức công đoàn hoạt động thực hiện các chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

– Tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của mỗi CB, GV, NV. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyên truyền về thực hiện pháp lệnh dân số KHHGĐ, luật viên chức, …

– Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên; có trách nhiệm tham gia với BGH nhà trường trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

– Đại diện và tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia quản lý nhà trường trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật.

– Có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Phối hợp tốt với BGH nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

– Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường.

  1. NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 1: Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch:

– BGH và BCH công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, tổ chức mình trên nguyên tắc độc lập nhưng bảo đảm tính phối hợp, thống nhất.

– BCH công đoàn hướng dẫn tổ chức hội nghị CBCCVC cấp tổ để thảo luận, tự đề ra chỉ tiêu phấn đấu của tổ, đăng ký thi đua, kiến nghị điều kiện làm việc của bộ môn, của Tổ. Ban chấp hành công đoàn tập hợp ý kiến và cùng Lãnh đạo trường nghiên cứu để thống nhất chỉ tiêu.

Điều 2: Phối hợp trách nhiệm trong thực hiện quy chế chuyên môn:

– Hiệu Trưởng thông qua kế hoạch tháng,  BCH công đoàn thông qua chương trình hành động trong tháng của CĐ để hai bên cùng phối hợp triển khai và vận động thực hiện.

– BCH công đoàn vận động, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên tham gia thực hiện tốt qui chế chuyên môn, hỗ trợ các hoạt động chuyên môn để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Điều 3: Phối hợp trách nhiệm trong công tác tuyên truyền:

– BCH Công đoàn cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của mỗi CBGVNV. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ.

– BGH và BCH công đoàn trường có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành đến người lao động trong trường để mọi đoàn viên, lao động  theo dõi, giám sát và thực hiện.

Điều 4: Phối hợp trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ:

 BGH chịu trách nhiệm chính về nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức vào đầu năm học. BCH công đoàn có trách nhiệm phối hợp với BGH chỉ đạo, theo dõi Hội nghị CCVC cấp tổ, lắng nghe và tổng hợp ý kiến đóng góp của Hiệu trưởng nghiên cứu giải đáp trước hoặc tại hội nghị CBCCVC toàn trường. Sau Hội nghị CBCCVC, Hiệu trưởng cùng BCH công đoàn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

– Hiệu Trưởng có trách nhiệm phải công khai cho CB-GV-CNV biết những vấn đề theo luật định: những vấn đề liên quan tới lương bổng, phụ cấp, đề bạt, cử tuyển đi học, nhận xét công chức, khen thưởng, phân công, trực trường,… BCH công đoàn và Ban TTND có nhiệm vụ nhắc nhở, giám sát việc công khai, thực hiện qui chế dân chủ.

– Hàng tháng Hiệu trưởng phải cụ thể nghị quyết Hội nghị thành kế hoạch, BCH công đoàn vạch ra chương trình hành động để hỗ trợ Lãnh đạo trường cùng nhau thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC.

Điều 5: Phối hợp trách nhiệm trong giải quyết khiếu kiện:

– Trường hợp có khiếu kiện, Hiệu trưởng giao cho Ban TTND tìm hiểu sự thật và đề xuất biện pháp giải quyết sự việc. Hiệu trưởng phải tham gia giải quyết vụ việc ngoại trừ trường hợp Hiệu trưởng bị khiếu kiện.

– BCH công đoàn có nhiệm vụ ra quyết định cho Ban TTND tiến hành tìm hiểu, xác minh. BCH công đoàn theo dõi diễn tiến và đôn đốc nhắc nhở Hiệu trưởng giải quyết sự việc trong thời gian luật định.

– Hiệu trưởng và các thành viên trong lãnh đạo trường phải tạo điều kiện cho tất cả mọi người phát huy quyền làm chủ của mình trong việc đóng góp xây dựng trường. BCH công đoàn tập họp ý kiến đóng góp chuyển cho lãnh đạo trường nghiên cứu giải quyết và phải trả lời hoặc bằng hình thức công khai trong các phiên họp hoặc bằng văn bản cho cá nhân liên quan.

– Khi giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến uy tín, quyền lợi của CĐV thì Hiệu trưởng phải mời Chủ tịch công đoàn cùng tham dự. Đặc biệt nếu có liên quan đến nữ CĐV thì mời đại diện Ban nữ công cùng tham gia.

Điều 6: Phối hợp trách nhiệm về tổ chức phong trào thi đua hai Tốt:

– Hiệu trưởng là Trưởng Ban thi đua và chịu trách nhiệm chính trong tổ chức, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chuẩn thi đua cả năm (hoặc từng đợt) và xét duyệt kết quả thi đua, cũng như công nhận các danh hiệu thi đua (trong qui định). BCH công đoàn góp ý cho các vấn đề trên trong liên tịch trước khi đưa ra Hội đồng sư phạm.

– Chủ tịch công đoàn là Phó Ban thi đua hỗ trợ việc vận động CCVC đăng kí đủ các danh hiệu thi đua. Phối hợp cùng Hiệu trưởng theo dõi, sơ tổng kết, xét kết quả thi đua, hoàn thiện hồ sơ thi đua.

– Hiệu Trưởng và BCH công đoàn cùng phối hợp xây dựng theo hướng định tính và định lượng tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua cấp nhà nước nhằm đảm bảo xét duyệt thi đua công bằng hơn, hạn chế đánh giá bằng cảm tính.

Điều 7: Trách nhiệm phối hợp trong nhân điển hình tiên tiến:

– Qua phong trào thi đua, Hiệu trưởng và BCH công đoàn phát hiện những cá nhân, tập thể tiêu biểu cùng phối hợp để tuyên dương nhân rộng điển hình tiên tiến. Lấy thi đua làm đòn bẩy góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

– Hiệu trưởng và BCH công đoàn phối hợp tìm giải pháp thúc đẩy GV dự thi GV dạy giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh để ngang tầm với chất lượng chung của huyện.

– Song song với phong trào thi đua Hai Tốt, Hiệu trưởng và BCH công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến phong trào viết SKKN và đề tài NCKHSPƯD. Đây là một biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu và tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với những đòi hỏi của lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành và của xã hội.

Điều  8: Phối hợp trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất:

– Hiệu trưởng có nhiệm vụ chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện đầy đủ các chính sách và chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp, chế độ đãi ngộ của ngành, chế độ nâng lương theo kỳ hạn và nâng lương sớm, chế độ chuyển ngạch đối với toàn thể CB-GV-CNV kể cả đối trong và ngoài biên chế. BCH công đoàn và Ban TTND giám sát việc thực hiện chế độ liên quan đến đời sống CB-GV-CNV trường.

– Hiệu trưởng cần có sự bàn bạc với BCH công đoàn về dự kiến phân công CV đầu năm học. Khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến CĐV thì BGH phải mời BCH công đoàn cùng tham gia giải quyết. BCH công đoàn tập hợp nguyện vọng, kiến nghị của CĐV về sự bố trí phân công, sắp xếp thời khoá biểu và chuyển lãnh đạo trường nghiên cứu giải quyết.

– BCH công đoàn và Ban TTND kiến nghị, giám sát việc thực hiện các chế độ ngày giờ công đối với nữ CB-GV-CNV về chế độ người mang thai trên 7 tháng và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng cũng như các chế độ dành cho nữ.

– Một năm 2 lần, BCH công đoàn và Ban TTND kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB-GV-CNV. Hiệu trưởng hợp tác và chỉ đạo các bộ phận liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho CĐ làm nhiệm vụ.

Điều 9: Phối hợp trách nhiệm trong chăm sóc đời sống tinh thần:

–  Hiệu trưởng cần tạo điều kiện, tổ chức để CB-GV-CNV tham gia các hoạt động TDTT, văn nghệ, giao lưu, tham quan học tập.

– Chủ tịch công đoàn hỗ trợ phong trào cùng Ban Văn Thể Mỹ vận động, đôn đốc tập luyện, rèn luyện thể lực và cùng lãnh đạo trường tổ chức tham quan, giao lưu học tập.

– Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn phối hợp tranh thủ các lực lượng trong và ngoài nhà trường hỗ trợ chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CB-GV-CNV trường.

Điều 10: Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng và tổ chức bộ máy:

– Để tránh sự chồng chéo, phân công một người nhiều việc, hiệu trưởng và BCH công đoàn phối hợp với nhau trong kế hoạch tổ chức bộ máy nhà trường và công đoàn, xây dựng đội ngũ kế thừa và dự nguồn.

– Hiệu trưởng và BCH công đoàn phối hợp với nhau trong việc đề cử người vào các chức danh Tổ trưởng chuyên môn và các ban CĐ. BCH công đoàn phải báo cáo Hiệu trưởng việc cử tuyển người đi tập huấn, học nghiệp vụ công đoàn, hoặc đi họp do công đoàn cấp trên triệu tập để tránh bị động chuyên môn.

Điều 11: Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng cơ sở vật chất CĐ:

– Hiệu trưởng tạo điều kiện về phương tiện cho cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ.

– BCH công đoàn theo tình hình cơ sở vật chất của trường bàn bạc cùng Hiệu trưởng về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc giúp cho CĐ hoạt động tốt.

  1. QUY TRÌNH LÀM VIỆC

– Hàng tháng Hiệu trưởng tổ chức họp Liên tịch để trao đổi rút kinh nghiệm về hoạt động của nhà trường trong tháng qua, đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động của nhà trường trong tháng tới.

– Chủ tịch công đoàn sau khi đã thống nhất nội dung kế hoạch hoạt động của Hiệu trưởng sẽ triển khai lại cho các thành viên Ban chấp hành công đoàn trong phiên họp Ban chấp hành để có biện pháp hỗ trợ vận động.

– Những vấn đề phát sinh đột xuất, Hiệu trưởng có thể hội ý với BCH công đoàn và ngược lại để hai bên cùng thống nhất chương trình hành động.

– Ban TTND giúp Hiệu trưởng và lãnh đạo trường giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC và kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, đảm bảo thực hiện đúng, đủ những điều mà mỗi bên đã cam kết.

– Quan hệ công tác giữa BGH và BCH công đoàn là quan hệ hợp tác. Hai bên tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức. Trong công tác quản lý, những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của CBGVNV thì Hiệu trưởng phải bàn bạc phối hợp với BCH công đoàn. Những vấn đề hai bên chưa thống nhất, cần báo cáo xin ý kiến cấp trên. Trong khi chờ ý kiến cấp trên, vấn đề tạm thời được thực hiện theo ý kiến của Hiệu trưởng và Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.

PHẦN VI: QUI ĐỊNH THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm túc quy chế này.

– Sau mỗi học kỳ, Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn phải kiểm điểm việc thực hiện các nội dung ghi trong quy chế này để rút kinh nghiệm và kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

– Quy chế này được BGH nhà trường và Công đoàn thảo luận nhất trí và thông qua tại  Hội nghị CBCC ngày 27 tháng 9 năm 2018 và đưa vào thực hiện trong năm học 2018 – 2019./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (để b/c);

– LĐLĐ huyện (để b/c);

– Công đoàn GD (để b/c);

– Các tổ CM, đoàn thể trong nhà trường (để thực hiện);

– Lưu: VT & hồ sơ CĐ.

   TM. BCH CÔNG ĐOÀN

               CHỦ TỊCH

    

      TM. BAN GIÁM HIỆU

           HIỆU TRƯỞNG